Společnost WATIMEX, a.s., se sídlem Senohraby, Malostranská 344, PSČ: 251 66, IČO: 148 93 347, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 9055 (dále jen „společnost“), vyzývá své akcionáře k předložení akcií společnosti za účelem vyznačení změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno, a to v souladu s ustanovením § 1 a násl. zákona č. 134/2013 Sb.

Akcie lze předkládat v sídle společnosti ve lhůtě od 1.4.2014 do 30.6.2014, a to v pracovních dnech od 9,00 do 11,00 hodin. Mimo stanovenou dobu je předložení akcií možné pouze po předchozí dohodě na níže uvedených kontaktech.

Při předložení akcií akcionář zároveň v souladu s § 3 zákona č. 134/2013 Sb. sdělí  údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v podle § 9 zákona č. 134/2013 Sb. sděluji společnosti za účelem zápisu do seznamu akcionářů rovněž číslo svého bankovního účtu.

Společnost zároveň oznamuje, že dle ustanovení § 3, odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, není po dobu tohoto prodlení  oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Společnost dále oznamuje, že dle ustanovení § 4 zákona č. 134/2013 Sb., rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinností podle § 3, odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlevě, mu nevznikne.

Veškeré dotazy k předložení akcií směrujte na výše uvedenou adresu sídla společnosti, e-mail: owners@hotelsen.cz případně na tel. 323 655 805.

Představenstvo společnosti

Ke stažení pdf podoba.